Home

กรอกใบสมัครออนไลน์

รายชื่อผู้สอบแข่งขัน

 

 

 

เรื่อง การสมัครเข้ารับการประเมิน

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 44-53 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 184-193 ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 131-140 ของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 74-106 ของกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 107-116 ของกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 117-128 ของกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 มาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้สมัครโปรดทราบ
1. โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครทางออนไลด์ให้ละเอียด หากมีข้อสัยใดให้โทรสอบถาม ได้ที่
02 288 5654
2. สมัครสอบคัดเลือก วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559
3. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เท่านั้น (ดูรายละเอียดที่เมนูรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขัน)

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ประสงค์รับโอนตำแหน่งใดๆ ที่เปิดรับสมัครทั้งสิ้น

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลใบสมัคร ในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ช่องใดมีเครื่องหมาย *
อยู่ด้านหลัง หมายถึง จำเป็นต้องกรอก แล้ว "กดปุ่ม ต่อไป"

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฎข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งใบสมัคร
โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ
 • ในกรณีที่ต้องแก้ไขข้อมูล "กดปุ่ม แก้ไข" จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูล อีกครั้ง
 • ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร "กดปุ่ม ส่งใบสมัคร"
ขั้นตอนที่ 3 หลังาจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎดังนี้

 • ข้อความตอบรับว่า ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
 • ข้อควรระวัง

  1. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
  และต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง

  2. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะไม่
  สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก

  3. ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล
  และเลขประจำตัว ประชาชนที่ตรงกับในบัตรประชาชน

  4. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เป็นเลขอ้างอิง
  ในการตรวจสอบ

  5. กรณีที่แนบไฟล์รูปภาพ แล้วไม่แสดงภาพ ขอให้ลองเปลี่ยนไปใช้ Browser ของ Internet Explorer